Stacks Image 61

Kwaliteit, maatwerk en service voor een goede prijs!

Stacks Image 48
Kwaliteit, maatwerk en service voor een goede prijs!

Algemene voorwaarden voor leveranties en diensten van Rollzon bv

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen met Rollzon bv., hierna te noemen ‘Rollzon”. Afwijking en beperking van deze algemene voorwaarden alsmede aanvulling op de algemene voorwaarden is slechts geldig indien de afwijking, beperking of aanvulling uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
1.2 In deze voorwaarden wordt de contractpartij of afnemer van Rollzon aangeduid als `afnemer`.
1.3 Algemene voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Rollzon zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes
2.1 Alle aanbiedingen/offertes van Rollzon zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen/offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke. Rollzon mag uitgaan van de juistheid van deze door afnemer verstrekte informatie.
2.2 Rollzon heeft het recht indien de opdracht niet aan haar wordt gegund, alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen bij afnemer.
2.3 De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Prijzen worden uitgedrukt in Euro’s.
2.4 De inhoud van folders, drukwerken en dergelijke binden Rollzon niet.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door Rollzon.
3.2 Bestellingen geplaatst bij of afspraken gemaakt met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen aan de zijde van Rollzon zijn voor Rollzon niet verbindend dan na toezending van een schriftelijke bevestiging hiervan door Rollzon aan afnemer.
3.3 Wijziging van of aanvullingen op een bestaande overeenkomst binden Rollzon niet dan na toezending van een schriftelijke bevestiging hiervan door Rollzon aan afnemer.
3.4 Rollzon is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.

Artikel 4. Levertijd en leverplaats
4.1 Levering geschiedt, ook in geval montage overeengekomen is, af werkplaats van Rollzon.
4.2 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Rollzon en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen. In geval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten leveren en met de tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplanning uit te voeren.
4.3 Op de afnemer rust een afnameplicht.
4.4 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Rollzon kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanspraak geven op schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

5.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Rollzon niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Rollzon bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Rollzon het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
5.2 Daarnaast heeft Rollzon het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
5.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Rollzon liggen, wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan het niet of niet tijdig voldoen door Rollzon en/of onderaannemers van Rollzon aan hun verplichtingen door brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
5.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt door omstandigheden die binnen de invloedssfeer van afnemer liggen wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden waarbij Rollzon recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
5.5 Als Rollzon haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs van het reeds verrichte werk en op vergoeding van de reeds door haar de gemaakte kosten.

Artikel 6. Prijswijziging
6.1 De overeengekomen prijzen zijn geldend op de dag van offerte.
6.2 Indien het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer is dan 3 maanden, is Rollzon bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen aan de stijging van de kosten van uitvoering van de overeenkomst als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs binnen het bovengenoemde tijdvak voordoende omstandigheden, zoals stijging van lonen, prijzen voor materialen, hulpmiddelen en transport, verzekeringspremies, belastingen en sociale lasten, invoering van overheidsmaatregelen en dergelijke.
6.3 Blijken door of vanwege afnemer verstrekte inlichtingen, waarop Rollzon bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst is afgegaan, onjuiste of onvolledig, dan kan Rollzon naar haar keuze de hieruit voor haar voortvloeiende extra kosten aan afnemer in rekening brengen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden met behoud van het recht op een vergoeding voor reeds gemaakte kosten en te derven winst.

Artikel 7. Betaling

7.1 Alle betalingen geschieden op door de Rollzon aangegeven wijze en binnen door Rollzon aangegeven termijn(en).
7.2 Indien er sprake is van schuldeisersverzuim als bedoeld in art 6:58 BW en volgende is Rollzon gerechtigd tot facturering over te gaan en algehele betaling te vorderen, dan wel voor betaling passende zekerheid te verlangen.
7.3 Verrekening van een tegenvordering met hetgeen aan Rollzon verschuldigd is, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering opeisbaar is en in rechte onherroepelijk is vastgesteld, dan wel uitdrukkelijk door Rollzon is erkend.
7.4 Wanneer de betaling niet tijdig overeenkomstig de termijn(en) heeft plaatsgevonden, is Rollzon gerechtigd aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen vanaf de factuurdatum tot het moment van volledige voldoening. Deze vergoeding is gelijk aan de wettelijke rente.
7.5 Rollzon is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom.
7.6 Zaken van afnemer die Rollzon ter bewerking, reparatie, bewaring of anderszins onder zich heeft, hoeft Rollzon niet eerder aan afnemer af te geven dan nadat afnemer al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan Rollzon verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Garantie
8.1 Er wordt een garantie verstrekt op buitenzonweringen en binnenzonweringen gedurende een periode van 5 jaar na levering. Garantie op een motorische gedeelte en op elektronische besturings- en bedieningscomponenten betreft een periode van 5 jaar. Goede werking is niet gegarandeerd indien montage niet door Rollzon is uitgevoerd of reparaties/onderhoud niet door Rollzon is gedaan.
8.2 Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundige montage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, door afnemer of derden, of die welke zich voordoen na wijziging, onderhoud of reparatie door afnemer of derden aangebracht, vallen buiten de garantie.
8.3 Afnemer dient te allen tijde Rollzon de gelegenheid te bieden en een redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen. Afnemer kan slechts na schriftelijke toestemming van Rollzon een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Rollzon zal alsdan aan de afnemer de kosten voor de uitvoering door deze derde vergoeden, met als maximum het bedrag dat voor Rollzon ermee gemoeid zou zijn indien Rollzon zelf de noodzakelijke herstelwerkzaamheden had uitgevoerd.
8.4 De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Rollzon – zowel financieel als anderszins – heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
8.5 De afnemer wordt op de onderstaande, door afnemer geaccepteerde, producteigenschappen geattendeerd: Knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er derhalve uit als vervuilde strepen. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben (bijv. wafel- of visgraatpatroon).

Artikel 9. Melding klachten

9.1 Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Rollzon ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan Rollzon schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
9.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend
9.3 Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of Rollzon niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Rollzon richt, zal hij te allen tijde eerst Rollzon schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
10.2 Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Rollzon is tegenover de afnemer slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende in acht genomen waren.
11.2 De totale aansprakelijkheid van Rollzon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Rollzon wordt gedekt, vermeerderd met het eigen risico.
11.3 Aansprakelijkheid van Rollzon voor indirecte schade waaronder, maar niet alleen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de afnemer, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd onder lid 2 en 3 van dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
11.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Rollzon zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
11.5 Rollzon is nimmer aansprakelijk indien Afnemer en/of derden veranderingen heeft/hebben aangebracht in het door Rollzon geleverde, inclusief het verrichten van reparatie door Afnemer en/of derden c.q. Afnemer de adviezen van Rollzon niet opvolgt/heeft opgevolgd.

Artikel 12. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

12.1 Tenzij anders is overeengekomen behoudt Rollzon de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Rollzon en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Rollzon te retourneren, op straffe van een boete van € 500,00 per dag.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De eigendom van te leveren zaken gaat niet eerder op afnemer over dan nadat deze al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van Rollzon aan deze verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 14. Werkruimte

Indien Rollzon haar producten voor afnemer monteert moet afnemer er voor zorgdragen dat de omgeving waar de producten moeten worden gemonteerd voldoende ontruimd zijn zodat er genoeg werkruimte is ontstaan voor Rollzon om haar producten te monteren. Indien de omgeving niet voldoende is ontruimd naar mening van Rollzon dan zal Rollzon op kosten en risico van afnemer de omgeving ontruimen of de montage kunnen weigeren zonder dat afnemer het recht heeft op vermindering van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 15. Afwijkingen

15.1 Indien bepalingen in de overeenkomst afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen uit deze algemene bepalingen.

Artikel 16. Geschillen; toepasselijk recht

16.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing
16.2 Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Zutphen.

Copyright © 2015, Rollzon bv

Stacks Image 40

Rollzon op Facebook...

Stacks Image 17
Rollzon bv
Parallelweg 50
7102 DG Winterswijk

Tel.: 0543-200102
Email: info@rollzon.nl
Service/reparatie: service@rollzon.nl
Internet: www.rollzon.nl

KvK nr.: 88161676
Bereikbaarheid van Rollzon:
• e-mail: info@rollzon.nl
• voor service en reparaties: service@rollzon.nl
• telefonisch: 0543-200102

Telefonisch zijn wij maandag van 9:00 tot 12:00 uur en
dinsdag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 – tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.
U kunt uw vragen ook mailen naar info@rollzon.nl. Dit laatste heeft onze voorkeur. Wij zullen dan proberen om z.s.m. uw bericht te beantwoorden.

ONZE SHOWROOM BEZOEKEN?

ALLEEN OP AFSPRAAK
ONLINE OF TELEFONISCH: (0543) 200 102